Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012

"Ανατολή ανατολών"

Μουσοτραφής ομήγυρις,


Τα μέλη που θα ψαλούν είναι:
 1. «Αἱ ἀγγελικαὶ προπορεύεσθε δυνάμεις»· προεόρτια στιχηρὰ προσόμοια κατ’ ἀλφάβητον. Ποίημα Ῥωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ (+554) καὶ μέλος, εἰς μὲν τὰ σύντομα, Πέτρου Πρωτοψάλτου τοῦ Βυζαντίου (+1808), εἰς δὲ τὰ ἀργά, Πέτρου Λαμπαδαρίου τοῦ Πελοποννησίου (+1777). Ἦχος πλ. β΄ τετράφωνος.
 2. «Ἄστρον ἤδη ἀνατέταλκεν»·  Καλοφωνικὸς εἱρμός. Ποίημα Ἀνδρέου ἐπισκόπου Κρήτης (+740) καὶ μέλος Βαλασίου ἱερέως τοῦ Νομοφύλακος (+1700). Ἦχος α΄ τετράφωνος.
 3. «Βηθλεὲμ ἑτοιμάζου» καὶ «Νῦν προφητικὴ πρόρρησις»· στιχηρὰ ἰδιόμελα τῶν Μεγ. Ὡρῶν. Ποίημα Σωφρονίου πατριάρχου Ἱεροσολύμων (+638) καὶ μέλος  Πέτρου Λαμπαδαρίου τοῦ Πελοποννησίου (+1777). Ἦχοι πλ. δ΄ καὶ γ΄.
 4. «Δεῦτε ἴδωμεν πιστοὶ», «Τὶ θαυμάζεις Μαριὰμ»· Καθίσματα τοῦ Ὄρθρου. Ποίημα Ῥωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ ((+554) καὶ μέλος Πέτρου Πρωτοψάλτου τοῦ Βυζαντίου (+1808). Ἦχος πλ. β΄ νενανώ.
 5. «Χριστὸς ἐν πόλει Βηθλεέμ»· Καταβασίες προεόρτιες, ψαλλόμενες τὸ πάλαι τὴν Κυριακὴ πρὸ τῆς Χριστοῦ γεννήσεως. Ποίημα ἀνωνύμου ιβ΄ αἰῶνος καὶ μέλος Πέτρου Μπερεκέτου τοῦ Γλυκέως (+1725). Ἦχος α΄.
 6. «Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε»«Θεὸς ὦν εἰρήνης»· Εἱρμοὶ τοῦ Κανόνος. Ποίημα Κοσμᾶ ἐπισκόπου Μαϊουμᾶ (+770) καὶ μέλος Πέτρου Πρωτοψάλτου τοῦ Βυζαντίου (+1808). Ἦχος α΄.
 7. «Ἀνέτειλας Χριστὲ ἐκ παρθένου»· Τροπάριον τῶν Προφητειῶν. Ποίημα Σωφρονίου πατριάρχου Ἱεροσολύμων (+638) καὶ μέλος Στεφάνου Λαμπαδαρίου (+1864). Ἦχος πλ. β΄ τετράφωνος.
 8. «Ἡ γέννησίς σου»· Ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς. Ποίημα Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ (+754) καὶ μέλος Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος (+1844). Ἦχος δ΄ χρωματικός.
 9. «Δόξα ἐν ὑψίστοις · Ἰδιόμελον τῆς Λιτῆς. Ποίημα Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ (+754) καὶ μέλος Γερμανοῦ ἀρχιερέως Νέων Πατρῶν (+1680). Ἦχος α΄ τετράφωνος.
 10. «Σήμερον ὁ Χριστός»· Στιχηρὸν τῶν Αἴνων. Ποίημα Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ (+754) καὶ μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου τοῦ Πελοποννησίου (+1777). Ἦχος β΄.
 11. Θ΄ Ὡδὴ τῆς ἑορτῆς· Ποίημα Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ (+754)  καὶ Κοσμᾶ ἐπισκόπου Μαϊουμᾶ (+770), καὶ μέλος Ἰωάννου Πρωτοψάλτου τοῦ Τραπεζουντίου (+1760). Ἦχος α΄.
 12. «Ἡ Παρθένος σήμερον»· Κοντάκιον τῆς ἑορτῆς. Ποίημα Ῥωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ (+554) καὶ μέλος Πέτρου Πρωτοψάλτου τοῦ Βυζαντίου (+1808). Ἦχος γ΄ μέσος.